MACHT GESCHENKE: DAS KAPITAL
Postkarten Edition, seit 2010
DAS KAPITAL
Postkarten Edition Nr. 04, MACHT GESCHENKE: DAS KAPITAL, 04/02/2011, VISIT Nr. 03, Liegenschaften des Deutschen Bundestages
[START]___[DAS KAPITAL]
[POSTKARTE 01 | vorn | back_d | back_e]____[POSTKARTE 02 | vorn | back_d | back_e]____[POSTKARTE 03 | vorn | back_d]
[POSTKARTE 04 | vorn | back_d/e]____[POSTKARTE 05 | vorn | back_d | back_e]____[POSTKARTE 06 | vorn | back_d | back_e]